776 796 771

Logopedie a vývojové vady

VÝVOJOVÁ DYSFÁZIE
(specificky narušený vývoj řeči)

Vývojová dysfázie je porucha týkající se vývoje řeči, vznikající při organickém poškození mozku dítěte během těhotenství, při porodu nebo po narození do 1. roku věku dítěte. Ovlivňuje všechny roviny řeči tj. slovní zásobu, gramatiku, výslovnost i porozumění.

Děti s vývojovou dysfázií mají malou slovní zásobu s převahou podstatných jmen. Věty jsou velmi jednoduché, dysgramatické. Objevují se u nich deficity v oblasti paměti, pozornosti, jemné motoriky a grafomotoriky, sluchové a zrakové percepce, orientace, rytmu. Tato vada může mít vliv na emocionální, zájmové i motivační oblasti. Bez správné a včasné logopedické terapie může tato vývojová porucha negativně ovlivnit celkový rozvoj dítěte.

Aby čtenář/návštěvník webových stránek mohl přemýšlet nad tím, že se jedná právě o uvedenou poruchu, může si vyplnit jednoduchý orientační test (viz níže). Pokud bude Vaše odpověď v testu na všechny otázky ANO, jedná se zcela pravděpodobně o „vývojovou dysfázii“.

Je nutné, ale dodat, že žádný test není možné brát striktně. Test je orientační, neslouží k vlastní diagnostice poruchy. Jedná se jen o možný obraz poruchy, jak ho vidí návštěvník webových stránek. Celkovou odbornou diagnostiku provádí klinický logoped.

 

Orientační test:

Při komunikaci dochází ke komolení slov, vět a jednoduchých říkanek?

 

ANO - NE

 

Řeč     připomíná     řeč     cizince,     který   se    naučil    špatně     česky?

 

ANO - NE

 

Stavba věty je chaotická. Zápor je umísťován za slovesem?

 

ANO - NE

 

Ve slovech jsou přehazovány slabiky? (příklad: žedek – ježek, kepuč – kečup).

 

ANO - NE

 

V oblasti artikulace je chybováno ve výslovnosti viditelných a snadných hlásek (V a F)?

 

ANO - NE

 

Na základě sluchových vjemů dochází k nesprávnému odlišování měkkých a tvrdých hlásek?
(v řeči dochází k zaměňování di – dy, ti - ty, ni - ny)

 

ANO - NE

 

Na základě sluchových vjemů dochází k nesprávnému odlišování sykavek?
(v řeči dochází k zaměňování S - Š, C – Č, Z - Ž)

 

ANO - NE

 

Na základě sluchových vjemů dochází k nesprávnému odlišování znělých a neznělých hlásek a samohlásek?
(v řeči dochází k zaměňování T- D, E - A apod.)

 

ANO - NE

 

Kresba vykazuje typické znaky:
deformace tvarů, nesouvislé napojované čáry, nesystematické rozložení na ploše papíru, špatné proporce atd.

 

ANO - NE

 

Obr. VI 2.18. Kresba šestiletého chlapce s vývojovou dysfázií In: DLOUHÁ, O. et al. Poruchy vývoje řeči. Praha: Galen, ISBN 978-80-7492-314-2, s. 173.

 

OPOŽDĚNÝ VÝVOJ ŘEČI

Pokud Vaše dítě ve věku tří let nemluví, nebo mluví méně než ostatní děti, je potřeba vyhledat pomoc na odborném specializovaném pracovišti (např. foniatrické oddělení, neurologické oddělení, psychologické oddělení).

Diagnostiku poruchy vývoje řeči stanovuje klinický logoped, který odborně posoudí možné rizikové faktory a okolnosti související s nezdravým vývojem řeči u dítěte, a pokud bude zapotřebí, potom zákonným zástupcům dítěte doporučí kontaktovat a navštívit jedno z uvedených specializovaných pracovišť.

Opožděný vývoj řeči může nastat v důsledku sluchové vady, zrakové vady, poruchy intelektu, poruch centrální nervové soustavy, autismu atd. Pokud se u dítěte nevyskytuje žádná z uvedených vad a poruch, jedná se o tzv. opožděný vývoj řeči prostý.  Zde je prokázána spojitost s genetickými faktory, nebo opožděným dozráváním centrální nervové soustavy.

Nápravu opožděného vývoje řeči v souvislosti s uvedenými disabilitami lze dosáhnout, za předpokladu aktivní spolupráce dítěte a rodičů s klinickým logopedem, respektive lékařem na odborném pracovišti.

Logopedie pro děti

Vývoj řeči u malých dětí.
Opožděný vývoj řeči.

Logopedie pro předškoláky

Vývoj řeči v předškolním věku.

Logopedie pro dospělé

Zajištění péče dospělým
s vadou řeči.

Logopedie pro neslyšící

Péče o neslyšící pacienty.
Správná výslovnost slov.

Logopedie a vývojové vady

Jak předcházet vývojovým poruchám.

  776 796 771