776 796 771

Logopedie pro předškoláky

Zdravě se vyvíjející řeč u dětí v předškolním věku je tvořena delšími a gramaticky správně tvořenými větami s použitím adekvátní slovní zásoby. V řeči je užita správná výslovnost a vhodně použitá dynamika řeči. Předškolní dítě již má schopnost rozlišit první a poslední hlásku ve slově, rozložit a složit slovo na hlásky, určit délku hlásek. Při správném vývoji řeči je dítě předškolního věku v interakci s druhými lidmi již dobrým komunikačním partnerem.

Naopak nezdravě se vyvíjející řeč u dětí v předškolním věku můžeme rozpoznat na základě nedostatečně rozvinuté slovní zásoby, nesprávně vyvinutého citu pro větnou skladbu, dle vznikajících potíží ve výslovnosti, kde dochází k nepřesnému rozlišování hlásek, ale i na základě nevhodně užívané dynamiky řeči a vznikajících problémů v pochopení jednoduchého komunikačního obsahu.

Logopedická péče je potřeba:

  • jestliže dítě ve věku 4,5 let nezvládá měkčení (příklad), má problém se sykavkami s výslovností hlásky „L“ a s hláskou „R“
  • má nesprávný slovosled
  • nedokáže převyprávět pohádku
  • má potíže s plynulostí a tempem řeči, nesprávně dýchá

Logopedie pro děti

Vývoj řeči u malých dětí.
Opožděný vývoj řeči.

Logopedie pro předškoláky

Vývoj řeči v předškolním věku.

Logopedie pro dospělé

Zajištění péče dospělým
s vadou řeči.

Logopedie pro neslyšící

Péče o neslyšící pacienty.
Správná výslovnost slov.

Logopedie a vývojové vady

Jak předcházet vývojovým poruchám.

  776 796 771